یادم می آید چند سال پیش که استاد ابراهیم زاده از ما بچه ها خواستند تا برای کلاس و درس ریاضی، طرحی را ارائه دهیم، من در مقاله ی خودم داستانی نوشتم که در خصوص سخنرانی استادی بود که شامل بحث بر سر مرکزیت زمین در عالم می شد...

اشتباه نکنید! این نوشته درخصوص ریاضی و یا آن مقاله نیست.

تاریخچه ی رد نظریه ی خیالی مرکز بودن این کره در کیهان را در این مطلب جست و جو کنید...!