آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که چه چیزی سبب می شود که ما انسان ها در اوج بی رغبتی و نا توانی، بازهم گرایشی به سرانجامی نیکو و پیروزی داریم؟ چه چیزی موجب می شود که کشاورزی در اوج خشکسالی و  بی اقبالی، باز نیز دست به دعا بر می دارد و خدا را می خواند؟