به عبارت های زیر توجه کنید...

- چند روز پیش جوانی را در خیابان دیدم که تنها در انتظار ایجاد درگیری با دیگران بود.

- در تلوزیون فردی را دیدم که در عین گناه و دوری از انسانیت، خود را در نظر دیگران فهیم و اندیشمند جلوه می کرد.

خوب چگونه انسان هایی که همگی از یک نوع بوده و برای یک هدف نیز آفریده شده اند، این قدر از یکدیگر متفاوت اند؟ 

این مطلب در پاسخ به این پرسش است...