در این قسمت، تعدادی جملات زیبا قرار دادم. ای کاش صرف نظر از خواندن آن ها، کمی در مفهومشان نیز تامل کنیم...