سلام بر همگی!
چند روزی می شود که مدرسه ها به خواب تابستانی رفته اند و ما هم داریم برای فصل آزادی مان برنامه ریزی می کنیم!