شکوفه ها بى تاب شکفتن اند،

سالى نو، احساسى نو، بهارى نو...

آمدنت خجسته باد.