خوب به خاطرم هست که در دوران کودکی، با آرزو و انتظار جایزه های فرشته ها به خواب می رفتم و بیدار می شدم.

شاید تنها آن هدیه های خیالی نبودند که مرا منتظر خویش می ساختند و شاید هم آن کار جزئی از دوران پچگی است. اما آن چه که اکنون در موردش فکر می کنم، چیزی جز خوبی و پاکی آن فرشتگان نیست...

دنیای فرشته ها نیز، نمادی از همان خوبی ها و زیبایی هاست.