چندی پیش مطلبی جالب را از تلویزیون شنیدم:

هرگاه زبان آدمی از پس افکارش برنیاید، موسیقی پا به عرصه می گذارد... 

اکنون ما از موسیقی چه می دانیم؟ ==» شاید این مطلب پاسخی داشته باشد!!!