• طراحی اون چیزی نیست که به نظر میرسه و ما فکر میکنم بلکه طراحی چیزیه که نشون میده ما باید چگونه کار کنیم.
  • معیار کیفیت برای بعضی از مردم فقط محیطی است که در آن زندگی میکنند ،‌ نه آرزوهایی که دارند.