با عرض ادبی دگربار بر خوانندگان عزیز!

امروز یعنی سه شنبه 1391/10/19 آخرین روز از اولین هفته ی سال میلادی جدید بود. با این وجود پرسشی از تمامی دوستان: 

سال گذشته را چگونه سپری کردید؟!