ده ها میلیارد سال پیش با انفجاری مهیب از ماده ای بسیار متراکم، کیهان شروع به حیات کرد...

در کسری از ثانیه، برای نخستین بار ماده و زمان پدید آمد و جهان شکل گرفت.
پس از میلیاردها سال دیگر، زمین و دیگر اجزای عالم وجود، شکل گرفتند و سال ها پس از آن نیز برای نخستین بار، موجودات زنده بر روی این کره ی جوان نفس کشیدند. این در حالی بود که انسان ها منتظر نوبت شان برای آفرینش بودند...!
زمان به همین شکل گذشت و سپری شد تا این که از نوادگان میمون ها، انسان ها پدید آمدند. با این وجود آن ها از برادرانشان (شامپانزه ها!) بسیار متفاوت بودند.

 همگی این اتفاقات به وقوع پیوست تا انسان طعم حیات را بچشد. در واحدی که ما آن را زمان خطاب می کنیم. یعنی هر یک از انسان ها در برهه ای مشخص از زمان و مکان می آید و می رود. حال این موضوع را در زمان حال تصور کنید... با تصور خودتان... این تصویری از وجود ما در گیتی است: