پس از نوزده روز...


به روزی فکر کنید که دیگر در آن خبری از آرزوها نیست. صبح از خواب برمی خیزید و جهانی تاریک را نظاره می کنید.

روزی پر از سردی و خاموشی انتظار شما را می کشد. دنیایی بی هیچ هدف... آیا واقعا می توانیم که این را برای خود بخواهیم؟!

خواب و بیداری به این موضوع می پردازد...