ما انسان ها در کره ای زندگی می کنیم که بر روی دستان ابرقدرت ها در چرخش است.
روزگاری زمین کانون جنگ و قدرت نظامی بود. مثلا در دوران باستان داشتن ارتشی نیرومندتر لازمه ی برتری نسبت به رقبا به حساب می آمد. به همین سبب دولت های گذشته را ارتش محور می نامیدند ولیکن در این روزها صرف نظر از قدرت نظامی، چگونگی بهره گیری از متخصصان و روشنفکران همان چیزیست که جامعه ای را مدرن و به روز نگاه می دارد.
خوب آیا در این قسمت از زمان جایگاه علوم متفاوت، یکسان خواهد بود؟ بی شک خیر! همگی می دانیم که نمی توان به رشته های علمی متفاوت از یکدیگر امتیازی مشابه هم داد. برای مثال چه تصوری از برابر بودن علوم فیزیک و شیمی می توان داشت؟!
پس هیچ دانشی را نمی توان آن چنان بی ارزش دانست که از آن غفلت نمود و هم چنین هیچ علمی را نمی توان آنقدر عظیم و ویژه در نظر گرفت که از دست یابی به موفقیت های دیگر بازماند. زیرا در این صورت، جامعه تمرکز خویش را بر یک هدف خواهد گذاشت و از رسیدن به سایر افق ها باز خواهدماند.
بنابراین تلاش کنیم ابعاد زندگی خویش را بر همه ی جهت ها به تکامل و رشد برسانیم. زیرا کلید یافتن پاسخ پیروزی در قرن بیست و یکم، آن است که تمامی افراد یک جامعه، با همکاری یکدیگر و با بهره گرفتن از تفکرات اندیشمندان خود درصدد رشد قدرت علمی خویش باشند و در نهایت نیز تبدیل به سرآمدی برای دیگر جوامع امروزی شوند...