به نام حق

زندگی خیلی کوتاهه، قدر آدمای خوب دنیامون رو بدونیم.